Navigatie

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - v2
envybeadwork 01-05-2018

Algemene voorwaarden Webwinkel Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt
van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.
Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan
of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
EnvyBeadwork: gevestigd te Gaanderen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
registratienummer 09215855 handelend onder de naam EnvyBeadwork.
Website: de website van EnvyBeadwork, te raadplegen via www.envybeadwork.com en alle bijbehorende
subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een
Overeenkomst aangaat met EnvyBeadwork en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen EnvyBeadwork en Klant, van welke overeenkomst
de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van EnvyBeadwork zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of
voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor
EnvyBeadwork slechts bindend, indien en voor zover deze door EnvyBeadwork uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant
zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van EnvyBeadwork afkomstige materialen vermelde prijzen zijn
inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.
2.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden
weergegeven.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. EnvyBeadwork kan
echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle
prijzen en overige informatie op de Website en in andere van EnvyBeadwork afkomstige materialen
zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2.4. EnvyBeadwork kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van
beeldschermkwaliteit.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van
EnvyBeadwork en het voldoen aan de daarbij door EnvyBeadwork gestelde voorwaarden.
3.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EnvyBeadwork
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te
ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant
onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft EnvyBeadwork het recht om pas aan haar verplichting te
voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. EnvyBeadwork kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien EnvyBeadwork op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling
of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te
verbinden.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het
registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
4.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na
registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een
voldoende betrouwbaar wachtwoord.
4.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden.
EnvyBeadwork is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan
dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt
via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
4.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen,
dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of EnvyBeadwork daarvan in kennis te
stellen, zodat EnvyBeadwork gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Zodra de bestelling door EnvyBeadwork is ontvangen, stuurt EnvyBeadwork de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
5.2. EnvyBeadwork is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel binnen europa 3-9 dagen, buiten europa 3-4 weken. De
wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van EnvyBeadwork.
5.4. Indien EnvyBeadwork de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij
Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij
krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. EnvyBeadwork raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken
gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent
garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico,
waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te
halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
5.7. EnvyBeadwork is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals
het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met EnvyBeadwork binnen 14 dagen na
ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet
de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een
door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop
Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. Klant draagt zelf de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve
niet gratis. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending (naar Klant) en betaling van het
product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en
de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover
dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij
is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen
6.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door
het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan EnvyBeadwork, of op andere
ondubbelzinnige wijze aan EnvyBeadwork kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.
EnvyBeadwork bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na
ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen
de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
EnvyBeadwork van Damstraat 77
7011GC, Gaanderen

6.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat
Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft EnvyBeadwork de bijkomende kosten voor de duurdere methode
niet terug te betalen. Tenzij EnvyBeadwork aanbiedt het product zelf af te halen, mag EnvyBeadwork
wachten met terugbetalen tot EnvyBeadwork het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het
al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure
vermeld.
6.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Artikel 7. Betaling
7.1. Klant dient betalingen aan EnvyBeadwork volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de
Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. EnvyBeadwork is vrij in de keuze van het aanbieden
van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering
kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door EnvyBeadwork een aparte garantie op de
producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
8.2. EnvyBeadwork staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat EnvyBeadwork er tevens voor in dat
het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen
een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt EnvyBeadwork daarvan in kennis te stellen.
8.4. Indien EnvyBeadwork de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten
hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel
aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en
conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van EnvyBeadwork, dan kan hij bij
EnvyBeadwork telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder
aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. EnvyBeadwork geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst
van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven, dan zal EnvyBeadwork binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de
klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht
indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. EnvyBeadwork verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde
privacy statement.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar EnvyBeadwork gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van
de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan
gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
EnvyBeadwork
van Damstraat 77
7011GC, Gaanderen

e-mail: envybeadwork@gmail.com
KvK-nummer: 09215855 btw-nummer: NL161602964B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2018 envybeadwork | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.